Past Shows


Wednesday, November 25, 2020

Trevor’s Pad

Yuk Yuk's Ottawa
292 Elgin St, Ottawa ON K2P 1M3
7:00 pm
$12.00Host:
Trevor Thompson

Lineup:
Tavis Maplesden
Don Kelly
Simone Holder
Ramy Hosny
Ashley Krawchenko
Mike Beatty

Tickets: